Tryggare för kommunens äldre när vi tar tillbaka hemtjänsten

Insändare publicerad i Hudiksvalls Tidning 4/2-22.

För ett par år sen befann sig hemtjänsten i Nordanstig i fritt fall. Underskotten skenade och effektiviteten minskade. Analyser som gjordes pekade tillexempel på att kommunens hemtjänst och privata utförare kunde på samma klockslag befinna sig i samma fastighet, vägg i vägg hos olika brukare. Inte särskilt effektivt då insatserna både kräver restid och fordonskostnader.

Risken för dubbelarbete var uppenbar! Tjänstemannaledningen föreslog, beslutade och informerade politiken om att kommunen skulle indelas i olika områden där antingen kommunen eller privata utövare skulle stå för all hemtjänsten. Förslaget genomfördes utan någon större politisk debatt. I ett senare skede ska dock påpekas att Vänsterpartiet hade en avvikande uppfattning men inget recept på hur underskottet skulle stoppas.

Den modell som infördes innebar inledningsvis att kostnaderna sjönk men rätt snart visade det sig att det privata utförarna ville ha bättre betalt för sina tjänster annars skulle man bryta avtalet. En del justeringar gjordes men först sa det ena företaget upp avtalet och kort därefter följde det andra företaget efter. Ett tredje företag anmälde då sitt intresse och då de bedömdes uppfylla kriterierna enligt LOV (Lagen om valfrihet) tecknades avtal med detta företag.

Detta företag meddelade efter en tid att man drog sig tillbaka från ett av områdena på grund av lönsamhetsproblem.

Även om de företag som ansvarat för delar av den kommunala hemtjänsten varit seriösa framstår nu med tydlighet att om man i en liten kommun vill ha ordning och reda och bedriva en långsiktigt hållbar och effektiv verksamhet så är det bäst om kommunen har ett samlat ansvar för utförande av t.ex. hemtjänst. All privat verksamhet måste för att vara livskraftig generera vinst och våra omsorger om gamla är inte en lämplig arena för detta. Inte minst har väl detta visat sig under den fortfarande pågående pandemin.

Sen decennier tillbaka har samhällsklimatet gynnat idéer som tror att det är en naturlag att privat alltid är bättre än offentligt. Marknadsskola, avregleringar och överlag ett samhälle på defensiven har resulterat i att klyftorna ökat och gråzonsverksamheter har tagit plats och profiterat på välfärdspengar.

Vi socialdemokrater kommer därför kliva fram och ta ansvar för en politik där samhället återtar inflytande och ansvar. I detta fall för en hemtjänst i kommunal regi, av god kvalitet, i hela vår kommun och där utvecklingen framåt bygger på en ansvarstagande och lyssnande politik. Men mest av allt på att ledning och personal går till jobbet varje dag med mottot och möjligheten att göra ett jobb man är glad och stolt över.

Stefan Nybom, Ledamot omsorgsutskottet Nordanstigs kommun

Sigbritt Persson, Vice ordförande omsorgsutskottet Nordanstigs kommun

Socialdemokraterna i Nordanstig

facebook Twitter Email